Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực

24/11/2020 1,269

Câu Hỏi:
Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X