Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 28/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X