Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

24/11/2020 106

Câu Hỏi:
Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X