Việt Nam Quang Phục Hội tan rã và rơi vào tay Pháp vào năm nào?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 15/11/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Việt Nam Quang Phục Hội tan rã và rơi vào tay Pháp vào năm nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Việt Nam Quang Phục Hội tan rã và rơi vào tay Pháp vào năm 1916

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) nhằm mục đích gì?

Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) nhằm mục đích đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

Kết quả hoạt động buổi đầu của Việt Nam Quang phục hội là

Kết quả hoạt động buổi đầu của Việt Nam Quang phục hội là khuấy động được dư luận trong và ngoài nước

Để gây tiếng vang trong nước, thức tỉnh đồng bào, Việt Nam Quang phục hội đã:

Để gây tiếng vang trong nước, thức tỉnh đồng bào, Việt Nam Quang phục hội đã cử người bí mật về nước để trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền An-be Xa-rô và những tay sai đắc lực của chúng

Tháng 6 - 1912, tại đâu Phan Bội Châu tập hợp những người cùng chí hướng còn ở nước ngoài và một số mới từ trong nước sang, tuyên bố giải tán Duy tân hội, thành lập Việt Nam Quang phục hội?

Tháng 6 - 1912, tại Quảng Châu, Phan Bội Châu tập hợp những người cùng chí hướng còn ở nước ngoài và một số mới từ trong nước sang, tuyên bố giải tán Duy tân hội, thành lập Việt Nam Quang phục hội

Việt Nam Quang phục hội đã có những hoạt động gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào?

Việt Nam Quang phục hội đã ử người bí mật về nước trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền Anbe Xarô và những tay sau đắc lực để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào.

Một số kết quả đã đạt được trong buổi đầu hoạt động của Việt Nam Quang phục hội là?

Một số kết quả đã đạt được trong buổi đầu hoạt động của Việt Nam Quang phục hội là khuấy động được dư luận trong và ngoài nước

Để gây tiếng vang trong nước, thức tỉnh đồng bào, Việt Nam Quang phục hội đã cử người bí mật về nước để trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền:

Để gây tiếng vang trong nước, thức tỉnh đồng bào, Việt Nam Quang phục hội đã cử người bí mật về nước để trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền. An-be Xa-rô

Tháng 6 - 1912, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội nhằm mục đích gì?

Tháng 6 - 1912, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội nhằm mục đích đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam

Ở Trung Kì, hoạt động đáng kể của Việt Nam Quang phục hội là tổ chức phá ngục nào vào ngày 28 - 9 - 1915?

Ở Trung Kì, hoạt động đáng kể của Việt Nam Quang phục hội là tổ chức phá ngục Lao Bảo (Quảng Trị) vào ngày 28 - 9 - 1915

Tháng 6 - 1912, tại Quảng Châu (Trung Quốc), ai đã tập hợp những người cùng chí hướng ở nước ngoài và một số mới từ trong nước sang, thành lập Việt Nam Quang phục hội?

Tháng 6 - 1912, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Phan Bội Châu đã tập hợp những người cùng chí hướng ở nước ngoài và một số mới từ trong nước sang, thành lập Việt Nam Quang phục hội

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X