Vấn đề cơ bản nào giữa các nước đế quốc vẫn chưa giải quyết được khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc

01/11/2021 592

Câu Hỏi:
Vấn đề cơ bản nào giữa các nước đế quốc vẫn chưa giải quyết được khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Vấn đề cơ bản giữa các nước đế quốc vẫn chưa giải quyết được khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc là mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X