Sự kiện nào xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) có tác động tích cực đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam

01/11/2021 54

Câu Hỏi:
Sự kiện nào xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) có tác động tích cực đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Sự kiện xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) có tác động tích cực đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam là sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X