Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam đã làm gì để vươn lên và xác lập địa vị chính trị nhất định

01/11/2021 43

Câu Hỏi:
Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam đã làm gì để vươn lên và xác lập địa vị chính trị nhất định?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam để vươn lên và xác lập địa vị chính trị nhất định đã lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X