Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. Lòng yêu ước của …… không chấp nhận một

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. “Lòng yêu ước của …… không chấp nhận một sự thỏa hiệp nào, ông ta xem quan lại chủ hòa như kẻ thù của dân tộc”. (Theo Mac-xen Gô-Chi-ê, Ông vua bị lưu đầy)

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án đúng để điền vào chỗ trống. “Lòng yêu ước của …… không chấp nhận một sự thỏa hiệp nào, ông ta xem quan lại chủ hòa như kẻ thù của dân tộc”. (Theo Mac-xen Gô-Chi-ê, Ông vua bị lưu đầy) là Tôn Thất Thuyết.
“Lòng yêu ước của Tôn Thất Thuyết không chấp nhận một sự thỏa hiệp nào, ông ta xem quan lại chủ hòa như kẻ thù của dân tộc”.
Tôn Thất Thuyết là quan thuộc phái chủ chiến, đối lập với phái chủ hòa trong triều đình nhà Nguyễn, là người thay vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần vương” để kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X