Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

24/11/2020 161

Câu Hỏi:
Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X