Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vì sao năm 1911 Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?

Năm 1911 Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước do yêu cầu tìm kiếm một con đường cứu nước mới cho dân tộc.
Giải thích
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911 trong hoàn cảnh:
- Phong trào Cần Vương thất bại cũng đánh dấu sự thất bại của con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến.
- Sự thất bại của phong trào đấu tranh của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đánh dấu khuynh hướng dân chủ tư sản, khuynh hướng này chưa thực sự xâm nhập sâu vào nước ta và chưa thể hiện được điểm ưu thế hay phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam.
=> Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát. Yêu cầu đặt ra phải tìm kiếm một con đường cứu nước mới.

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?


Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tât Thành trong những năm 1911-1918 tuy mới chỉ là bước đầu nhưng đúng hướng. Nó là cơ sở quan trọng để sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Người đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Đáp án cần chọn là: D

Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?

Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình

Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

Bối cảnh lịch sử quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước: Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát.
Thời điểm đó thực dân Pháp đã đặt xong ách thống trị ở đất nước ta, Pháp đang tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Phong trào chống Pháp của nhân dân ta vẫn không ngừng nổ ra. Tư tưởng cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Nguyễn Tất Thành tuy khâm phục tinh thần yêu nước của các chí sĩ yêu nước nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ và nhận thấy tương lai bế tắc của những con đường cứu nước dù theo ngọn cờ phong kiến hay dân chủ tư sản thì đều không phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, con đường này chưa có lối thoát. Bối cảnh này đã quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài tìm con đường phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam

Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?


Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là Pháp.
Đáp án cần chọn là: A

Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào?

Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành bày tỏ thái độ khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ.

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong giai đoạn 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?

Là cơ sở quan trọng để Người đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là

Ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X