Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 28/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện chính sách gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện chính sách bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế, mua công trái, đưa lương thực, nông sản, kim loại sang Pháp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X