Hoạt động được Phan Châu Trinh chú trọng trong ngành nông nghiệp đầu thế kỉ XX

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 14/09/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Hoạt động được Phan Châu Trinh chú trọng trong ngành nông nghiệp đầu thế kỉ XX là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hoạt động được Phan Châu Trinh chú trọng trong ngành nông nghiệp đầu thế kỉ XX là phát triển nghề làm vườn, thành lập nông hội chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

Vận động cải cách trang phục thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX.
Cuộc vận động Duy tân:
- Diễn ra mạnh nhất ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... Người khởi xướng là Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng...

Trong cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì (1906-1908), về văn hóa - giáo dục, Phan Châu Trinh và các sĩ phu tiến bộ ở Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây?

Trong cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì (1906-1908), về văn hóa - giáo dục, Phan Châu Trinh và các sĩ phu tiến bộ ở Việt Nam tổ chức hoạt động Mở trường dạy học theo lối mới.

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ là nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX.

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

Mở trường học theo lối mới là nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX.

Hoạt động tiêu biểu của Phan Châu Trinh trong những năm đầu thế kỉ XX là

Hoạt động tiêu biểu của Phan Châu Trinh trong những năm đầu thế kỉ XX là mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì.

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

Lên án những hủ tục phong kiến thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX

Đường lối của Phan Châu Trinh là gì?

Đường lối của Phan Châu Trinh là cải cách nâng cao dân trí, dân sinh, dân quyền dựa vào Pháp để chống lại phong kiến lỗi thời lạc hậu.

Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng biện pháp

Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách.
Theo SGK Lịch sử 11 trang 142
Phan Châu Trinh là người sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bọ, chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách như nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó như là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.

Trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, Phan Châu Trinh đã:

Trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, Phan Châu Trinh đã mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X