Phần năm. Di truyền học

Hướng dẫn làm bài Phần năm. Di truyền học

Chương 1. Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADNBài 2: Phiên mã và dịch mãBài 3: Điều hòa hoạt động genBài 4: Đột biến genBài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thểBài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thểBài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Chương 2. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân liBài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lậpBài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của genBài 11: Liên kết gen và hoán vị genBài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhânBài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của genBài 14: Thực hành: Lai giốngBài 15: Bài tập chương 1 và chương 2