Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 4 trang 45 SGK sinh học

xem cách làm và đáp án bài 4 trang 45 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Sự tương tác giữa các gen có mâu thẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao?

Bài giải

Sự tương tác giữa các gen không mâu thuẫn với các quy luật của Menđen vì tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các sản phẩm của gen, không phải bản thân các gen.

      Tương tác gen không phủ nhận học thuyết Menđen mà chỉ mở rộng thêm học thuyết Menđen.

doctailieu.com
Tải về
Back to top