Giải bài 4 trang 14 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 14 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Một đoạn gen có trình tự các nucleotit như sau:

3' XGA  GAA  TTT  XGA 5' (mạch mã gốc)

5' GXT  XTT  AAA  GXT 3'

a) Hãy xác định trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên.

b) Một đoạn phân tử protein có trình tự axit amin như sau:

– lơxin – alanin – valin – lizin –

Hãy xác định trình tự các cặp nucleotit trong đoạn gen mang thông tin quy định cấu trúc đoạn protein đó.

Bài giải

5' GXT     XTT     AAA     GXT 3'

3' XGA     GAA     TTT     XGA 5' (mạch mã gốc)

5' GXU     XUU     AAA     GXU 3' (mARN)

Ala         Leu         Lys Ala (trình tự axit amin)

b)Leu – Ala – Val – Lys (trình tự axit amin)

UUA       GXU       GUU       AAA (mARN) (có thể lấy ví dụ khác, do nhiều bộ ba cùng mã hóa 1 loại axit amin).

ADN: 3' AAT XGA XAA TTT 5' (mạch mã gốc)

5' TTA  GXT  GTT AAA 3'

doctailieu.com
Tải về
Back to top