Giải bài 3 trang 45 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 45 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích.

Bài giải

Hai alen của cùng một gen có thể tương tác được với nhau:

    - Trường hợp thứ nhất là một alen trội, một alen lặn hoàn toàn.

    - Trường hợp thứ hai là một trội không hoàn toàn (cho tính trạng trung gian).

    - Trường hợp thứ ba là cả 2 alen đồng trội.

doctailieu.com
Tải về
Back to top