Đáp án bài 2 trang 45 sách giáo khoa sinh học 12

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 45 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được Ftoàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là 245 cây hoa trắng à 315 cây hoa đỏ. Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.

Bài giải

  -    Quy ước gen:

        A: quy định hoa đỏ

        a: quy định hoa trắng

    -    Theo giả thiết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 315 (đỏ) : 245 (trắng) ~ 9 : 7. F1 có 16 tổ hợp gen = 4 × 4 và như vậy cơ thể F1 phải là dị hợp tử về 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ F2 là 9 : 7 # 9 : 3 : 3 : 1 nên tính trạng màu hoa do 2 cặp gen quy định và tác động theo kiểu tương tác bổ sung.

    -    Sơ đồ lai:

Sơ đồ lai bài 2 trang 45 sách giáo khoa sinh học 12

Kiểu gen: 9A – B–: 3A – bb : 3aaB – :1aabb

      Kiểu hình: 9 đỏ : 7 trắng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top