Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 4 trang 18 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 18 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là gì?

    a) Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza.


 
    b) Mang thông tin quy định protein điều hòa.

    c) Mang thông tin quy định enzim ARN polimeraza.

    d) Nơi liên kết với protein điều hòa.

Lời giải

    Đáp án: b.

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top