Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 4 trang 37 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 37 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội.

Bài giải

 Để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội cần thực hiện phép lai phân tích (phép lai kiểm nghiệm):

     Người ta lấy kiểu gen của các cá thể cần kiểm tra lai với kiểu gen đồng hợp lặn, nếu đời con có kiểu hình không phân tính thì kiểu gen của cá thể đem lai là đồng hợp trội, nếu đời lai có kiểu hình phân li xấp xỉ 1:1thì kiểu gen của cá thể đem lai là dị hợp.

doctailieu.com
Tải về
Back to top