Chương 2. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Hướng dẫn làm bài Chương 2. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân liBài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lậpBài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của genBài 11: Liên kết gen và hoán vị genBài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhânBài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của genBài 14: Thực hành: Lai giốngBài 15: Bài tập chương 1 và chương 2
X