Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 1 trang 45 SGK sinh học

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 45 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:

- Một gen quy định một tính trạng.

- Một gen quy định một enzim / protein.

- Một gen quy định một chuỗi polipeptit.

Bài giải

Phát biểu "một gen quy định một chuỗi polipeptit là chính xác hơn cả:

    - Một protein có thể gồm nhiều chuỗi polipeptit khác nhau cấu tạo nên (cùng quy định).

    - Một tính trạng có thể được quy định bởi nhiều loại protein khác nhau.

    -    Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

doctailieu.com
Tải về
Back to top