Giải bài 11 trang 46 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 11 trang 46 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Dưới đây là kết quả thí nghiệm lai ruồi giấm của Moocgan. Hãy giải thích kết quả của các phép lai và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

Pt/c: ♀ Thân xám, cánh dài x ♂ Thân đen, cánh cụt

F1: 100% thân xám, cánh dài

♂ Thân xám, cánh dài x ♀ Thân đen, cánh cụt

Fa: 1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cánh cụt

Bài giải

Ta thấy:

Pt/c: ♀ Thân xám, cánh dài x ♂ Thân đen, cánh cụt

F1: 100% thân xám, cánh dài

→ Thân xám >> thân đen; cánh dài >> cánh cụt và F1 thân xám, cánh dài dị hợp tử hai cặp gen.

Mặt khác: Cho F1 lai phân tích thì được tỉ lệ Fa: 1: 1 giống phép lai phân tích đối với một tính trạng → Hai gen quy định hai tính trạng màu thân và chiều dài cánh cùng nằm trên một NST.

Quy ước: A – thân xám, a- thân đen; B – cánh dài; b – cánh cụt

Sơ đồ lai:

Pt/c: ♀  sơ đồ lai thân xám cánh dài  (Thân xám, cánh dài) x ♂  sơ đồ lai thân đen cánh cụt (Thân đen, cánh cụt)

F1: 100% thân xám cánh dài (thân xám, cánh dài)

♂ thân xám cánh dài 3 (Thân xám, cánh dài) x ♀ thân đen cánh cụt 3 (Thân đen, cánh cụt)

Fa: 1  (thân xám, cánh dài): 1  (thân đen, cánh cụt)

doctailieu.com
Tải về
Back to top