Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Đun sôi nước cứng tạm thời. (b) Cho phèn chua

16/12/2020 76

Câu Hỏi:
Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun sôi nước cứng tạm thời.

(b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch $Ba ( OH )_{2}$.

(c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch $AlCl _{3}$.

(d) Sục khí $CO _{2}$ đến dư vào dung dịch $Ca ( OH )_{2}$.

(e) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch $NaAlO _{2}$.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là 2.

(a) Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + H2O + CO2;

Mg(HCO3)2 → MgCO3 ↓ + H2O + CO2

=> Thu được kết tủa CaCO3, MgCO3

(b) Phèn chua là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. Ban đầu tạo kết tủa BaSO4 và Al(OH)3, khi Ba(OH)2 dư thì Al(OH)3 bị hòa tan còn lại BaSO4

=> Thu được kết tủa BaSO4

(c) 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3NaCl ; Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

=> Không thu được kết tủa

(d) Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

=> Không thu được kết tủa

(e) NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl ; Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

=> Không thu được kết tủa

Vậy có 2 thí nghiệm thu được kết tủa sau phản ứng là (a), (b)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X