Cho các thí nghiệm sau: (a). Cho Ba vào dung dịch chứa phèn chua. (b). Cho FeCl

16/12/2020 133

Câu Hỏi:
Cho các thí nghiệm sau:

(a). Cho Ba vào dung dịch chứa phèn chua.

(b). Cho FeCl2 vào dung dịch AgNO3.

(c). Cho Ca(OH)2 vào dung dịch chứa Mg(HCO3)2.

(d). Cho một miếng nhôm vào nước vôi trong (dư) rồi sục khí CO2 vào.

(e). Điện phân dung dịch hỗn hợp MgCl2 và AlCl3..

Tổng số thí nghiệm có khả năng tạo hỗn hợp các chất kết tủa là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Cả 5 thí nghiệm đều có khả năng tạo hỗn hợp các chất kết tủa:

(a) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba2+ + SO42- —> BaSO4

Al3+ + OH- —> Al(OH)3

(b) FeCl2 + AgNO3 —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag

(c) Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 —> CaCO3 + MgCO3 + H2O

(d) NH3 + Cu2+ + H2O —> Cu(OH)2 + NH4+

NH3 + Al3+ + H2O —> Al(OH)3 + NH4+

(e) MgCl2 —> Mg + Cl2

2AlCl3 —> 2Al + 3Cl2

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X