Cho các muối rắn sau: NaHCO 3, NaCl , Na 2 CO 3, AgNO 3, Ba left( NO 3right)2.

16/12/2020 36

Câu Hỏi:
Cho các muối rắn sau: NaHCO 3, NaCl , Na2CO3, AgNO3, Ba(NO3)2. Số muối dễ bị nhiệt phân là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Cho các muối rắn sau: NaHCO 3, NaCl , Na2CO3, AgNO3, Ba(NO3)2.Số muối dễ bị nhiệt phân là 3.

Các muối dễ bị nhiệt phân là NaHCO3, AgNO3, Ba(NO3)2

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X