Trắc nghiệm đại số 8 chương 2 bài 1 có đáp án

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1: Phân thức đại số có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Phân thức $\dfrac{A}{B}$ xác định khi?
Câu 2. Với B ≠ 0, D ≠ 0, hai phân thức $\dfrac{A}{B}$ và $\dfrac{C}{D}$ bằng nhau khi?
Câu 3. Chọn đáp án đúng?
Câu 4. Chọn câu sai. Với đa thức B ≠ 0 ta có?
Câu 5. Với điều kiện nào của x thì phân thức $\dfrac{x - 1}{x - 2}$ có nghĩa?
Câu 6. Với điều kiện nào của x thì phân thức $\dfrac{-3}{{6x }+{ 24}}$ có nghĩa?
Câu 7. Phân thức $\dfrac{5x - 1}{x^2-4}$ xác định khi?
Câu 8. Phân thức $\dfrac{13 -4x}{x^3+64}$ xác định khi?
Câu 9. Để phân thức $\dfrac{x-1}{\left({x+1}\right)\left({x-3}\right)}$ có nghĩa thì x thỏa mãn điều kiện nào?
Câu 10. Để phân thức $\dfrac{x^2}{x^2+4x+5}$ có nghĩa thì x thỏa mãn điều kiện nào?
Câu 11. Phân thức $\dfrac{{x}^{2}+1}{2x}$ có giá trị bằng 1 khi x bằng?
Câu 12. Tìm x để phân thức $\dfrac{{5x}+{4}}{3-2x}$ bằng $\dfrac{3}{2}$ ?
Câu 13. Có bao nhiêu giá trị của x để phân thức $\dfrac{{x}^{2}-{9}}{11}$ có giá trị bằng 0?
Câu 14. Giá trị của x để phân thức $\dfrac{{x}^{2}-{1}}{{x}^{2}-2x+1}$ có giá trị bằng 0 là?
Câu 15. Phân thức nào dưới đây bằng với phân thức $\dfrac{{2x}^{3}y^2}{5}$ ?
Câu 16. Phân thức nào dưới đây bằng với phân thức $\dfrac{{x}+{y}}{3x}$ (với điều kiện các phân thức đều có nghĩa)?
Câu 17. Phân thức $\dfrac{{x}+{y}}{3a}$ (với a ≠ 0) bằng với phân thức nào sau đây?
Câu 18. Phân thức $\dfrac{{x}^{2}-4x+3}{{x}^{2}-6x+9}$ (với x ≠ 3) bằng với phân thức nào sau đây?
Câu 19. Phân thức nào dưới đây không bằng với phân thức $\dfrac{{3}-{x}}{{3}+{x}}$
Câu 20. Phân thức nào dưới đây bằng với phân thức $\dfrac{{x}^{2}-3x}{9-3x}$ .
Câu 21. Chọn câu sai.
Câu 22. Chọn đáp án không đúng?
Câu 23. Tìm đa thức M thỏa mãn $\dfrac{M}{2x-3}=\dfrac{{6x}^{2}+{9x}}{{4x}^{2}-{9}} $$\not\equiv \pm$ $\dfrac{3}{2}{)}$
Câu 24. Tìm đa thức P thỏa mãn $\dfrac{{5(y}-{x)}^{2}}{{5x}^{2}-{5xy}}=\dfrac{x-y}{P}$ (với điều kiện các phân thức có nghĩa)?

đáp án Chương 2 Bài 1: Phân thức đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 13 B
Câu 2 C Câu 14 B
Câu 3 B Câu 15 D
Câu 4 C Câu 16 A
Câu 5 D Câu 17 D
Câu 6 A Câu 18 C
Câu 7 B Câu 19 B
Câu 8 C Câu 20 A
Câu 9 C Câu 21 D
Câu 10 D Câu 22 D
Câu 11 A Câu 23 C
Câu 12 A Câu 24 D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X