Phân thức A/B xác định khi? A. B ≠ 0

02/12/2020 905

Câu Hỏi:
Phân thức $\dfrac{A}{B}$ xác định khi?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Phân thức $\dfrac{A}{B}$
xác định khi B ≠ 0.
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X