Trắc nghiệm đại số 8 bài 11 chương 1 có đáp án

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán đại số 8 chương 1 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Đa thức M thỏa mãn ${x}{y}^2+\dfrac{1}{3}{x}^2{y}^2+\dfrac{7}{2}{x}^3{y}=({5}{x}{y})$. M là ?

A. ${M}=-\dfrac{1}{5}{y}+\dfrac{1}{15}{x}{y}+\dfrac{7}{10}{x}^2$

B. ${M}=\dfrac{1}{5}{y}+\dfrac{1}{15}{x}{y}+\dfrac{7}{10}{x}^2$

C. ${M}=-\dfrac{1}{5}{y}+\dfrac{1}{15}{x}{y}-\dfrac{7}{10}{x}^2$

D. ${M}=\dfrac{1}{5}{y}-\dfrac{1}{15}{x}{y}+\dfrac{7}{10}{x}^2$

Câu 2. Kết quả nào sau đây đúng ?

A. $(-{3}{x}^3+{5}{x}^2{y}-{2}{x}^2{y}^2):(-{2})=-{3}/{2}{x}^3-{5}/{2}{x}^2{y}+{x}^2{y}^2$

B. $({3}{x}^3-{x}^2{y}+{5}{x}{y}^2):({1}/{2}{x})={6}{x}^2-{2}{x}{y}+{10}{y}^2$

C. $({2}{x}^4-{x}^3+{3}{x}^2):(-{1}/{3}{x})={6}{x}^2+{3}{x}-{9}$

D. $({15}{x}^2-{12}{x}^2{y}^2+{6}{x}{y}^3):({3}{x}{y})={5}{x}-{4}{x}{y}-{2}{y}^2$

Câu 4. Làm tính chia $\left({{{x}^2{y}^2+{x}{y}^3+{y}^4}}\right):{2}{y}^2$

A. $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{{{x}{y}}}{2}+\dfrac{y^2}{2}$

B. $-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{{{x}{y}}}{2}+\dfrac{y^2}{2}$

C. $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{{{x}{y}}}{2}-\dfrac{y^2}{2}$

D. $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{{{x}{y}}}{2}-\dfrac{y^2}{2}$

Câu 5. Tính $\left({{\dfrac{1}{2}{x}^3{y}^3+{2}{x}^2{y}^4}}\right):{x}{y}^2$

A. $\dfrac{1}{2}{x}^2{y}+{2}{x}{y}^2$

B. $\dfrac{1}{3}{x}^2{y}+{2}{x}{y}^2$

C. $\dfrac{1}{2}{x}^2{y}+{x}{y}^2$

D. $\dfrac{1}{2}{x}^2{y}+{2}{x}{y}$

Câu 7. Thực hiện phép chia: $\left({{{2}{x}^4{y}-{6}{x}^2{y}^7+{4}{x}^5}}\right):{2}{x}^2$

A. ${x}^2{y}-{3}{y}^7+{2}{x}^3$

B. ${x}{y}-{3}{y}^7+{2}{x}^3$

C. ${x}^2{y}+{3}{y}^5+{2}{x}^3$

D. ${x}^2{y}-{3}{y}^7+{x}^2$

Câu 9. Thưc hiện phép tính chia: $\left[{{{2}({x}-{2}{y})^4-{9}({x}-{2}{y})^3+{2}({x}-{2}{y})}}\right]:({x}-{2}{y})$

A. ${2}({x}-{2}{y})^2-{9}({x}-{2}{y})+{2}$

B. $({x}-{2}{y})^3-({x}-{2}{y})^2+{2}$

C. ${2}({x}-{2}{y})^3-{9}({x}-{2}{y})^2+{2}$

D. ${2}({x}-{2}{y})^3+{2}$

Câu 10. Làm tính chia: $\left({{{2}{x}^2{z}^5-{y}^3{z}^3+{4}{z}^6}}\right):{z}^3$.

A. ${2}{x}^2{z}^2-{y}^3+{4}{z}^3$

B. ${x}^2{z}^2-{y}^3+{4}{z}^3$

C. $-{2}{x}^2{z}^2-{y}^3+{4}{z}^3$

D. ${2}{x}^2{z}^2+{y}^3-{4}{z}^3$

đáp án Chương 1 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2BCâu 7A
Câu 3ACâu 8D
Câu 4ACâu 9C
Câu 5ACâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X