Trắc nghiệm đại số 8 bài 11 chương 1 có đáp án

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán đại số 8 chương 1 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Đa thức M thỏa mãn ${x}{y}^2+\dfrac{1}{3}{x}^2{y}^2+\dfrac{7}{2}{x}^3{y}=({5}{x}{y})$. M là ?

A. ${M}=-\dfrac{1}{5}{y}+\dfrac{1}{15}{x}{y}+\dfrac{7}{10}{x}^2$

B. ${M}=\dfrac{1}{5}{y}+\dfrac{1}{15}{x}{y}+\dfrac{7}{10}{x}^2$

C. ${M}=-\dfrac{1}{5}{y}+\dfrac{1}{15}{x}{y}-\dfrac{7}{10}{x}^2$

D. ${M}=\dfrac{1}{5}{y}-\dfrac{1}{15}{x}{y}+\dfrac{7}{10}{x}^2$

Câu 2. Kết quả nào sau đây đúng ?

A. $(-{3}{x}^3+{5}{x}^2{y}-{2}{x}^2{y}^2):(-{2})=-{3}/{2}{x}^3-{5}/{2}{x}^2{y}+{x}^2{y}^2$

B. $({3}{x}^3-{x}^2{y}+{5}{x}{y}^2):({1}/{2}{x})={6}{x}^2-{2}{x}{y}+{10}{y}^2$

C. $({2}{x}^4-{x}^3+{3}{x}^2):(-{1}/{3}{x})={6}{x}^2+{3}{x}-{9}$

D. $({15}{x}^2-{12}{x}^2{y}^2+{6}{x}{y}^3):({3}{x}{y})={5}{x}-{4}{x}{y}-{2}{y}^2$

Câu 4. Làm tính chia $\left({{{x}^2{y}^2+{x}{y}^3+{y}^4}}\right):{2}{y}^2$

A. $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{{{x}{y}}}{2}+\dfrac{y^2}{2}$

B. $-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{{{x}{y}}}{2}+\dfrac{y^2}{2}$

C. $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{{{x}{y}}}{2}-\dfrac{y^2}{2}$

D. $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{{{x}{y}}}{2}-\dfrac{y^2}{2}$

Câu 5. Tính $\left({{\dfrac{1}{2}{x}^3{y}^3+{2}{x}^2{y}^4}}\right):{x}{y}^2$

A. $\dfrac{1}{2}{x}^2{y}+{2}{x}{y}^2$

B. $\dfrac{1}{3}{x}^2{y}+{2}{x}{y}^2$

C. $\dfrac{1}{2}{x}^2{y}+{x}{y}^2$

D. $\dfrac{1}{2}{x}^2{y}+{2}{x}{y}$

Câu 7. Thực hiện phép chia: $\left({{{2}{x}^4{y}-{6}{x}^2{y}^7+{4}{x}^5}}\right):{2}{x}^2$

A. ${x}^2{y}-{3}{y}^7+{2}{x}^3$

B. ${x}{y}-{3}{y}^7+{2}{x}^3$

C. ${x}^2{y}+{3}{y}^5+{2}{x}^3$

D. ${x}^2{y}-{3}{y}^7+{x}^2$

Câu 9. Thưc hiện phép tính chia: $\left[{{{2}({x}-{2}{y})^4-{9}({x}-{2}{y})^3+{2}({x}-{2}{y})}}\right]:({x}-{2}{y})$

A. ${2}({x}-{2}{y})^2-{9}({x}-{2}{y})+{2}$

B. $({x}-{2}{y})^3-({x}-{2}{y})^2+{2}$

C. ${2}({x}-{2}{y})^3-{9}({x}-{2}{y})^2+{2}$

D. ${2}({x}-{2}{y})^3+{2}$

Câu 10. Làm tính chia: $\left({{{2}{x}^2{z}^5-{y}^3{z}^3+{4}{z}^6}}\right):{z}^3$.

A. ${2}{x}^2{z}^2-{y}^3+{4}{z}^3$

B. ${x}^2{z}^2-{y}^3+{4}{z}^3$

C. $-{2}{x}^2{z}^2-{y}^3+{4}{z}^3$

D. ${2}{x}^2{z}^2+{y}^3-{4}{z}^3$

đáp án Chương 1 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2BCâu 7A
Câu 3ACâu 8D
Câu 4ACâu 9C
Câu 5ACâu 10A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X