Phân thức (5x - 1)/(x2-4) xác định khi?

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phân thức $\dfrac{5x - 1}{x^2-4}$ xác định khi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chọn đáp án B
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 7 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X