Chọn đáp án không đúng? D. x(x^2-4)/(2-x)=x(x+2)

02/12/2020 24

Câu Hỏi:
Chọn đáp án không đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

+) Đáp án A: $\dfrac{x-3}{{x}^{2}-{9}}=\dfrac{{x}-{3}}{{(x}-{3)(x}+{3)}}=\dfrac{1}{{x}+{3}}$
=> A đúng.
+) Đáp án B: $\dfrac{3x-3}{3x}=\dfrac{{3(x}-{1)}}{3x}=\dfrac{{x}-{1}}{x}$
=> B đúng.
+) Đáp án C: $\dfrac{x^2-6x+9}{9-x^2}=\dfrac{(3-x)^2}{(3-x)(3+x)}=\dfrac{3-x}{x+3}$
=> C đúng.
+) Đáp án D: $\dfrac{{x(x}^{2}-{4)}}{2-x}=\dfrac{{x(x}-{2)(x}+{2)}}{-(x-2)}={-x(x}+{2)}$
=> D sai.
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X