Phân thức nào dưới đây bằng với phân thức (x+y)/3x (với điều kiện các phân thức đều có nghĩa)

02/12/2020 624

Câu Hỏi:
Phân thức nào dưới đây bằng với phân thức $\dfrac{{x}+{y}}{3x}$ (với điều kiện các phân thức đều có nghĩa)?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Nhân cả tử và mẫu của phân thức đã cho với đa thức $3x\left({x+y}\right)^2$ ta được:
$\dfrac{{x}+{y}}{3x}=\dfrac{{(x}+{y).3x(x}+{y)}^{2}}{{3x.3x(x}+{y)}^{2}}=\dfrac{{3x(x}+{y)}^{3}}{{9x}^{2}{{(x}+{y)}}^{2}}$
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X