Phân thức nào dưới đây bằng với phân thức (x^2-3x)/(9-3x)

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phân thức nào dưới đây bằng với phân thức $\dfrac{{x}^{2}-3x}{9-3x}$ .

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Ta có:
$\dfrac{{x}^{2}-{3x}}{9-3x}=\dfrac{-{(x}^{2}-{3x)}}{-{(9}-{3x)}}=\dfrac{-{x}^{2}+{3x}}{{3x}-{9}}$
nên A đúng.
lại có
$\dfrac{x^2-3x}{9-3x}=\dfrac{x\left({x-3}\right)}{-3\left({x-3}\right)}=\dfrac{x}{-3}=\dfrac{-x}{3} ≠\dfrac{x^2}{3}$
nên B sai.
$\dfrac{-x^3-x^2}{3x+3}=\dfrac{-x^2\left({x+1}\right)}{3\left({x+1}\right)}=\dfrac{-x^2}{3}≠\dfrac{-x}{3}$
nên C sai.
$\dfrac{-2x^3}{6x}=\dfrac{-2x^3:2x}{6x:2x}=\dfrac{-x^2}{3}≠\dfrac{-x}{3}$
nên D sai.
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X