Trắc nghiệm đại số 8 bài 8 chương 1 có đáp án

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán đại số 8 chương 1 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Phân tích đa thức ${a}^{4}{+}{a}^{3}{+}{a}^{3}{b}{+}{a}^{2}{b}$ thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

A. ${a}^{2}\left({{{a}{+}{b}}}\right)\left({{{a}{+}{1}}}\right)$

B. ${a}\left({{{a}{+}{b}}}\right)\left({{{a}{+}{1}}}\right)$

C. $\left({{{a}^{2}{+}{a}{b}}}\right)\left({{{a}{+}{1}}}\right)$

D. $\left({{{a}{+}{b}}}\right)\left({{{a}{+}{1}}}\right)$

Câu 2. Phân tích đa thức thành nhân tử: 5${x}^{2}$ + 10xy - 4x - 8y

A. $\left({{{5}{x}{-}{2}{y}}}\right)\left({{{x}{+}{4}{y}}}\right)$

B. $\left({{{5}{x}^{2}{+}{4}}}\right)\left({{{x}{-}{2}{y}}}\right)$

C. $\left({{{x}{+}{2}{y}}}\right)\left({{{5}{x}{-}{4}}}\right)$

D. $\left({{{5}{x}{-}{4}}}\right)\left({{{x}{-}{2}{y}}}\right)$

Câu 3. Đa thức ${x}^{2} + x - 2ax - 2a$ được phân tích thành

A. $\left({{{x}{+}{2}{a}}}\right)\left({{{x}{-}{1}}}\right)$

B. $\left({{{x}{-}{2}{a}}}\right)\left({{{x}{+}{1}}}\right)$

C. ${{{(}{x}{+}{2}{a}{)}}}\left({{{x}{+}{1}}}\right)$

D. $\left({{{x}{-}{2}{a}}}\right)\left({{{x}{-}{1}}}\right)$

Câu 4. Đa thức ${2}{a}^{2}{x}{ }-{ }{5}{b}{y}{ }-{ }{5}{a}^{2}{y}{ }{+}{ }{2}{b}{x}$ được phân tích thành

A. $\left({{{a}^{2}{ }{+}{ }{b}}}\right)\left({{{5}{x}{ }-{ }{2}{y}}}\right)$

B. $\left({{{a}^{2}{ }-{ }{b}}}\right)\left({{{2}{x}{ }-{ }{5}{y}}}\right)$

C. $\left({{{a}^{2}{ }{+}{ }{b}}}\right)\left({{{2}{x}{ }{+}{ }{5}{y}}}\right)$

D. $\left({{{a}^{2}{ }{+}{ }{b}}}\right)\left({{{2}{x}{ }-{ }{5}{y}}}\right)$

Câu 5. Cho ${x}^{2}$ + ax + x + a = $\left({{{x}{+}{a}}}\right)\left({{{.}{.}{.}}}\right)$ Biểu thức thích hợp điền vào dấu ... là

A. $\left({{{x}{+}{1}}}\right)$

B. $\left({{{x}{+}{a}}}\right)$

C. $\left({{{x}{+}{2}}}\right)$

D. $\left({{{x}{-}{1}}}\right)$

Câu 6. Điền vào chỗ trống:${3}{x}^{2}{ }{+}{ }{6}{x}{y}^{2}{ }-{ }{3}{y}^{2}{ }{+}{ }{6}{x}^{2}{y}{ }{=}{ }{3}\left({{{.}{.}{.}}}\right)\left({{{x}{+}{y}}}\right)$

A. $\left({{{x}{ }{+}{ }{y}{ }{+}{ }{2}{x}{y}}}\right)$

B. $\left({{{x}{ }-{ }{y}{ }{+}{ }{2}{x}{y}}}\right)$

C. $\left({{{x}{ }-{ }{y}{ }{+}{ }{x}{y}}}\right)$

D. $\left({{{x}{ }-{ }{y}{ }{+}{ }{3}{x}{y}}}\right)$

Câu 7. Chọn câu đúng

A. ${x}^{3}{ }-{ }{4}{x}^{2}{ }-{ }{9}{x}{ }{+}{ }{36}{ }{=}{ }\left({{{x}{ }{+}{ }{3}}}\right)\left({{{x}{-}{2}}}\right)\left({{{x}{+}{2}}}\right)$

B. ${x}^{3}{ }-{ }{4}{x}^{2}{ }-{ }{9}{x}{ }{+}{ }{36}{ }{=}{ }\left({{{x}{-}{3}}}\right)\left({{{x}{+}{3}}}\right)\left({{{x}{-}{4}}}\right)$

C. ${x}^{3}{ }-{ }{4}{x}^{2}{ }-{ }{9}{x}{ }{+}{ }{36}{ }{=}{ }\left({{{x}{-}{9}}}\right)\left({{{x}{-}{2}}}\right)\left({{{x}{+}{2}}}\right)$

D. ${x}^{3}{ }-{ }{4}{x}^{2}{ }-{ }{9}{x}{ }{+}{ }{36}{ }{=}{ }\left({{{x}{+}{3}}}\right)\left({{{x}{-}{3}}}\right)\left({{{x}{-}{2}}}\right)$

Câu 8. Chọn câu đúng

A. ${2}{a}^{2}{c}^{2}{ }-{ }{2}{a}{b}{c}{ }{+}{ }{b}{d}{ }-{ }{a}{c}{d}{ }{=}{ }\left({{{2}{a}{c}{-}{d}}}\right)\left({{{a}{c}{-}{b}}}\right)$

B. ${2}{a}^{2}{c}^{2}{ }-{ }{2}{a}{b}{c}{ }{+}{ }{b}{d}{ }-{ }{a}{c}{d}{ }{=}{ }\left({{{2}{a}{c}{-}{d}}}\right)\left({{{a}{c}{+}{b}}}\right)$

C. ${2}{a}^{2}{c}^{2}{ }-{ }{2}{a}{b}{c}{ }{+}{ }{b}{d}{ }-{ }{a}{c}{d}{ }{=}{ }\left({{{2}{a}{c}{+}{d}}}\right)\left({{{a}{c}{-}{b}}}\right)$

D. ${2}{a}^{2}{c}^{2}{ }-{ }{2}{a}{b}{c}{ }{+}{ }{b}{d}{ }-{ }{a}{c}{d}{ }{=}{ }\left({{{2}{a}{c}{+}{d}}}\right)\left({{{a}{c}{+}{d}}}\right)$

Câu 9. Chọn câu sai

A. ax - bx + ab - ${x}^{2}$ = $\left({{{x}{+}{b}}}\right)\left({{{a}{-}{x}}}\right)$

B. ${x}^{2}$ - ${y}^{2}$ + 4x + 4 = $\left({{{x}{+}{y}}}\right)\left({{{x}{-}{y}{+}{4}}}\right)$

C. ax + ay - 3x - 3y = $\left({{{a}{-}{3}}}\right)\left({{{x}{+}{y}}}\right)$

D. xy + 1 - x - y = $\left({{{x}{-}{1}}}\right)\left({{{y}{-}{1}}}\right)$

Câu 14. Tìm x biết ${x}^{4}$ + 4${x}^{3}$ + 4${x}^{2}$ = 0

A. x = 2; x = -2

B. x = 0; x = 2

C. x = 0; x = -2

D. x = -2

Câu 15. Tìm giá trị của x thỏa mãn x(2x - 7) - 4x + 14 = 0

A. ${x}{=}\dfrac{7}{2}$

B. ${x}{=}{-}\dfrac{7}{2}$

C. ${x}{=}\dfrac{7}{2}$

D. ${x}{=}{-}\dfrac{7}{2}$

Câu 21. Tính nhanh: 37.7 + 7.63 - 8.3 - 3.2

A. 700

B. 620

C. 640

D. 670

Câu 25. Với ${a}^{3}{ }{+}{ }{b}^{3}{ }{+}{ }{c}^{3}$ = 3abc thì

A. a = b = c

B. a + b + c = 1

C.a = b = c hoặc a + b + c = 0

D. a = b = c hoặc a + b + c = 1

Câu 26. Cho ab + bc + ca = 1. Khi đó ${(}{a}^{2}{ }{+}{ }{1}{)}{(}{b}^{2}{ }{+}{ }{1}{)}{(}{c}^{2}{ }{+}{ }{1}{)}$ bằng

A. ${{^{(}{a}{ }{+}{ }{c}{ }{+}{ }{b}{)}}}{2}{(}{a}{ }{+}{ }{b}{)}^{{{2}}}$

B. ${{^{(}{a}{ }{+}{ }{c}{)}}}{2}{{^{(}{a}{ }{+}{ }{b}{)}}}{2}{(}{b}{ }{+}{c}{)}$

C. ${{^{(}{a}{ }{+}{ }{c}{)}}}{2}{ }{+}{ }{{^{(}{a}{ }{+}{ }{b}{)}}}{2}{ }{+}{ }{{^{(}{b}{ }{+}{ }{c}{)}}}{2}$

D. ${{^{(}{a}{ }{+}{ }{c}{)}}}{2}{{^{(}{a}{ }{+}{ }{b}{)}}}{2}{{^{(}{b}{ }{+}{ }{c}{)}}}{2}$

Câu 27. Chọn câu đúng

A. ${x}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{4}{ }{+}{ }{x}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{3}{ }{+}{ }{x}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{2}{ }{+}{ }{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{2}{ }{ }{=}{ }{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{5}$

B. ${x}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{4}{ }{+}{ }{x}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{3}{ }{+}{ }{x}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{2}{ }{+}{ }{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{2}{ }{=}{ }{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{6}$

C.${x}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{4}{ }{+}{ }{x}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{3}{ }{+}{ }{x}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{2}{ }{+}{ }{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{2}{ }{=}{ }{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{4}\left({{{x}{-}{1}}}\right)$

D. ${x}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{4}{ }{+}{ }{x}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{3}{ }{+}{ }{x}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{2}{ }{+}{ }{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{2}{ }{=}{ }{{^{(}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{4}\left({{{x}{+}{2}}}\right)$

đáp án Chương 1 Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 15 C
Câu 2 C Câu 16 D
Câu 3 B Câu 17 B
Câu 4 D Câu 18 C
Câu 5 A Câu 19 D
Câu 6 B Câu 20 A
Câu 7 B Câu 21 D
Câu 8 A Câu 22 A
Câu 9 B Câu 23 B
Câu 10 A Câu 24 B
Câu 11 D Câu 25 C
Câu 12 A Câu 26 D
Câu 13 B Câu 27 A
Câu 14 C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X