Chọn câu sai.

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Chọn câu sai.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Ta có
$\dfrac{{5x}+{5}}{5x}=\dfrac{{5(x}+{1)}}{5x}=\dfrac{{5(x}+{1):5}}{5x:5}=\dfrac{{x}+{1}}{x}$
nên A đúng, D sai.
$\dfrac{{x}^{2}-{9}}{{x}+{3}}=\dfrac{{(x}-{3)(x}+{3)}}{{(x}+{3)}}=\dfrac{{(x}-{3)(x}+{3):(x}+{3)}}{{(x}+{3):(x}+{3)}}={x}-{3}$
nên B đúng
$\dfrac{{x}+{3}}{{x}^{2}-{9}}=\dfrac{{x}+{3}}{{(x}+{3)(x}-{3)}}=\dfrac{{(x}+{3):(x}+{3)}}{{(x}-{3)(x}+{3):(x}+{3)}}=\dfrac{1}{{x}-{3}}$
nên C đúng.
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X