Với điều kiện nào của x thì phân thức x - 1/x - 2 có nghĩa?

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Với điều kiện nào của x thì phân thức $\dfrac{x - 1}{x - 2}$ có nghĩa?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chọn đáp án D
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 5 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X