Với B ≠ 0, D ≠ 0, hai phân thức A/B và C/D bằng nhau khi?

02/12/2020 2,478

Câu Hỏi:
Với B ≠ 0, D ≠ 0, hai phân thức $\dfrac{A}{B}$ và $\dfrac{C}{D}$ bằng nhau khi?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Chọn đáp án C
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 2 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Chọn câu sai. Với đa thức B ≠ 0 ta có?

B. $\dfrac{A}{B} = \dfrac{A:N}{B:N}$ (với N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0).

C. $\dfrac{A}{B} = \dfrac{-A}{-B}$

D. $\frac{A}{B}=\frac{A+M}{B+M}$ (Với M khác đa thức 0)

A.$\frac{A}{B}=\frac{A.M}{B.M}$ (Với M khác đa thức 0)

Phép cộng các số nguyên có tính chất nào sau đây:

A. Giao hoán

B. Kết hợp

C. Cộng với số 0

D. Tất cả các đáp án trên

Bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của các phép chia hai số nguyên 14 và 5. Hãy chọn kết quả đúng:

A. 14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;

B. 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;

C. 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2

D. 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X