Chọn câu sai. Với đa thức B ≠ 0 ta có?

02/12/2020 1,380

Câu Hỏi:
Chọn câu sai. Với đa thức B ≠ 0 ta có?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Tính chất cơ bản của phân thức đại số:
$\dfrac{A}{B} =\dfrac{A.M}{B.M}$ (M là một đa thức khác 0) nên A đúng.
$\dfrac{A}{B} = \dfrac{A:N}{B:N}$ (N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0) nên B đúng.
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 4 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X