Tìm x để phân thức (5x+4)/(3-2x) bằng 3/2?

02/12/2020 185

Câu Hỏi:
Tìm x để phân thức $\dfrac{{5x}+{4}}{3-2x}$ bằng $\dfrac{3}{2}$ ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Chọn đáp án A
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 12 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X