Phân thức (x+y)/3a(với a ≠ 0) bằng với phân thức nào

02/12/2020 113

Câu Hỏi:
Phân thức $\dfrac{{x}+{y}}{3a}$ (với a ≠ 0) bằng với phân thức nào sau đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Chọn đáp án D
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 17 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X