Có bao nhiêu giá trị của x để phân thức (x^2-9)/11 có giá trị bằng 0

02/12/2020 913

Câu Hỏi:
Có bao nhiêu giá trị của x để phân thức $\dfrac{{x}^{2}-{9}}{11}$ có giá trị bằng 0?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

+ Vì 11 ≠ 0 (luôn đúng) nên phân thức $\dfrac{{x}^{2}-{9}}{11}$
luôn có nghĩa.
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 13 có đáp án
Vậy có hai giá trị của x thỏa mãn yêu cầu đề bài: x = 3; x = -3.
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X