Phân thức nào dưới đây không bằng với phân thức (3-x)/(3+x)

02/12/2020 379

Câu Hỏi:
Phân thức nào dưới đây không bằng với phân thức $\dfrac{{3}-{x}}{{3}+{x}}$
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Ta có
$*) -\dfrac{x-3}{3+x}=\dfrac{-\left({x-3}\right)}{3+x}=\dfrac{-x+3}{3+x}=\dfrac{3-x}{3+x}$
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 19 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X