Phân thức (x^2-4x+3)/(x^2-6x+9) (với x ≠ 3) bằng với phân thức nào

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phân thức $\dfrac{{x}^{2}-4x+3}{{x}^{2}-6x+9}$ (với x ≠ 3) bằng với phân thức nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chọn đáp án C
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 18 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X