Để phân thức x^2/(x^2+4x+5) có nghĩa thì x thỏa mãn điều kiện nào

02/12/2020 369

Câu Hỏi:
Để phân thức $\dfrac{x^2}{x^2+4x+5}$ có nghĩa thì x thỏa mãn điều kiện nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Chọn đáp án D
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 10 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X