Trắc nghiệm đại số 8 bài 12 chương 1 có đáp án

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán đại số 8 chương 1 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Kết quả của phép chia $({7}{x}^3-{7}{x}+{42}):({x}^2-{2}{x}+{3})$ là ?
Câu 2. Phép chia ${x}^3+{x}^2-{4}{x}+{7}$ cho ${x}^2-{2}{x}+{5}$ được đa thức dư là ?
Câu 3. Hệ số a thỏa mãn để ${4}{x}^2-{6}{x}+{a}$ chia hết cho x - 3 là ?
Câu 4. Thực hiện phép chia: $\left({{{4}{x}^4+{x}+{2}{x}^3-{3}{x}^2}}\right):\left({{{x}^2+{1}}}\right)$ ta được số dư là
Câu 5. Thực hiện phép chia $\left({{{3}{x}^3+{2}{x}+{1}}}\right):({x}+{2})$ ta được đa thức dư là:
Câu 6. Thực hiện phép chia $\left({{-{4}{x}^4+{5}{x}^2+{x}}}\right):\left({{{x}^2+{x}}}\right)$ ta được kết quả là:
Câu 7. Cho phép chia: $\left({{{x}^3+{9}{x}^2+{27}{x}+{27}}}\right):({x}+{3})$. Tìm khẳng định sai?
Câu 8. Thực hiện phép chia: $\left({{{x}^2{y}+{4}{x}{y}+{3}{y}}}\right):({x}+{1})$ ta được thương là:
Câu 9. Tìm a để phép chia $\left({{{x}^3-{4}{x}+{a}}}\right):({x}-{2})$ là phép chia hết:
Câu 10. Làm tính chia: $\left({{{9}{x}^3{y}^2+{10}{x}^4{y}^5-{8}{x}^2{y}^2}}\right):{x}^2{y}^2$
Câu 11. Cho đa thức f(x) = ${x}^4 - {3}{x}^3 + {3}{x}^2$ + ax + b và đa thức g(x) = ${x}^2$ - 3x + 4. Biết f(x) chia hết cho g(x). Khi đó tích a.b bằng
Câu 12. Tìm đa thức bị chia biết đa thức chia là (${x}^2$ + x + 1),thương là (x + 3), dư là x - 2.
Câu 13. Rút gọn và tính giá trị biểu thức A = (${4}{x}^3 + {3}{x}^2$ - 2x) : (${x}^2$ + $\dfrac{3}{4}{x}-\dfrac{1}{2}$) tại x = 3.
Câu 14. Xác định a để (${6}{x}^3 - {7}{x}^2$ - x + a) : (2x + 1) dư 2
Câu 15. Tìm các hằng số a và b sao cho (${x}^3$ + ax + b) : (x + 1) dư 7 và (${x}^3$ + ax + b) : (x - 3) dư (-5)
Câu 16. P = $\dfrac{{{2}{n}^3-{3}{n}^2+{3}{n}-{1}}}{{{n}-{1}}}$ . Tìm n Є Z để P Є Z.
Câu 17. Có bao nhiêu số nguyên x để giá trị của đa thức A = ${2}{x}^3 - {3}{x}^2$ + 2x + 2 chia hết cho giá trị của đa thức B = ${x}^2$ + 1
Câu 18. Phần dư của phép chia đa thức $\left({{{x}^2+{3}{x}+{2}}}\right)^5+\left({{{x}^2-{4}{x}-{4}}}\right)^5-{1}$ cho đa thức x + 1 là

đáp án Chương 1 Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 10C
Câu 2BCâu 11A
Câu 3ACâu 12A
Câu 4ACâu 13D
Câu 5DCâu 14D
Câu 6CCâu 15C
Câu 7DCâu 16A
Câu 8DCâu 17A
Câu 9ACâu 18C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X