Phân thức (13-4x)/(x3+64) xác định khi?

02/12/2020 89

Câu Hỏi:
Phân thức $\dfrac{13 -4x}{x^3+64}$ xác định khi?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Chọn đáp án C
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 8 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X