Trắc nghiệm đại số 8 bài 10 chương 1 có đáp án

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán đại số 8 chương 1 bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Kết quả của phép chia ${15}{x}^{3}{y}^{4}{ }{:}{ }{5}{x}^{2}{y}^{2}{ }$là
Câu 2. Thương của phép chia ${{{(}{-}{x}{y}{)}}}{^6}{ }{:}{ }{{{(}{2}{x}{y}{)}}}{^4}$ bằng:
Câu 3. Chia đơn thức ${{{(}{-}{3}{x}{)}}}{5}$ cho đơn thức ${{{(}{-}{3}{x}{)}}}{2}$ ta được kết quả là
Câu 4. Thương của phép chia ${(}{-}{12}{x}^{4}{y}{ }{+}{ }{4}{x}^{3}{ }{-}{ }{8}{x}^{2}{y}^{2}{)}{ }{:}{ }{{{(}{-}{4}{x}{)}}}{2}$ bằng
Câu 5. Kết quả của phép chia ${(}{2}{x}^{3}{ }{-}{ }{x}^{2}{ }{+}{10}{x}{)}$ : x là
Câu 6. Kết quả của phép chia ${(}{6}{x}{y}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}^{2}{y}{ }{-}{ }{2}{x}^{3}{)}$ : 2x là
Câu 7. Chia đa thức ${(}{3}{x}^{5}{y}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}^{3}{y}^{2}{ }{-}{ }{8}{x}^{2}{y}^{2}{)}$ cho đơn thức ${2}{x}^{2}{y}^{2}$ ta được kết quả là
Câu 8. Chia đa thức ${(}{4}{x}^{2}{y}{z}^{4}{ }{+}{ }{2}{x}^{2}{y}^{2}{z}^{2}{ }{-}{ }{3}{x}{y}{z}{)}$ cho đơn thức xy ta được kết quả là
Câu 9. Chọn câu đúng
Câu 10. Chọn câu đúng
Câu 11. Chọn câu sai
Câu 12. Chọn câu sai
Câu 13. Chọn câu đúng
Câu 14. Chọn câu đúng nhất
Câu 15. Cho ${A}{ }{=}{ }{{{(}{3}{a}^{2}{b}{)}}}{^3}{{{(}{a}{b}^{3}{)}}}{^2}{ }{ }{;}{ }{B}{ }{=}{ }{{{(}{a}^{2}{b}{)}}}{^4}{ }$. Khi đó A : B bằng
Câu 16. Cho $A=(4x^2y^2)^2(xy^3)^2; B=(x^2y^3)^2$. Khi đó A:B bằng?
Câu 17. Cho ${(}{2}{x}{+}{ }{y}^{2}{)}{.}{(}{-}{)}{ }{=}{ }{8}{x}^{3}{ }{+}{ }{y}^{6}$. Điền vào chỗ trống (...) đa thức thích hợp
Câu 18. Cho (3x - 4y).(...) = ${27}{x}^{3}{ }{-}{ }{64}{y}^{3}$. Điền vào chỗ trống (...) đa thức thích hợp
Câu 19. Cho ${(}{27}{x}^{3}{ }{+}{ }{27}{x}^{2}{ }{+}{ }{9}{x}{ }{+}{ }{1}{)}{ }{:}{ }{{{(}{3}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{^2}{ }$= (...) Điền vào chỗ trống đa thức thích hợp
Câu 20. Cho ${(}{7}{x}^{4}{ }{-}{ }{21}{x}^{3}{)}{ }{:}{ }{7}{x}^{2}{ }{+}{ }{(}{10}{x}{ }{+}{ }{5}{x}^{2}{)}$ : 5x = (...). Điền vào chỗ trống đa thức thích hợp
Câu 21. Giá trị số tự nhiên n để phép chia ${x}^{n}{ }{:}{ }{x}^{6}$ thực hiện được là:

đáp án Chương 1 Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 12 C
Câu 2 D Câu 13 A
Câu 3 D Câu 14 C
Câu 4 D Câu 15 C
Câu 5 B Câu 16 D
Câu 6 A Câu 17 C
Câu 7 B Câu 18 B
Câu 8 A Câu 19 B
Câu 9 C Câu 20 A
Câu 10 D Câu 21 B
Câu 11 A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X