Với điều kiện nào của x thì phân thức -3/(6x + 24) có nghĩa

02/12/2020 148

Câu Hỏi:
Với điều kiện nào của x thì phân thức $\dfrac{-3}{{6x }+{ 24}}$ có nghĩa?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Chọn đáp án A
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 6 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X