Chọn đáp án đúng?

02/12/2020 49

Câu Hỏi:
Chọn đáp án đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Ta có: $\dfrac{X}{Y} = \dfrac{X(-1)}{Y(-1)} = \dfrac{-X}{-Y}$
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X