Tìm đa thức M thỏa mãn M/(2x-3)=(6x^2+9x)/(4x^2-9)

02/12/2020 210

Câu Hỏi:
Tìm đa thức M thỏa mãn $\dfrac{M}{2x-3}=\dfrac{{6x}^{2}+{9x}}{{4x}^{2}-{9}} $$\not\equiv \pm$ $\dfrac{3}{2}{)}$
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Chọn đáp án C
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 23 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X