Phân thức (x^2+1)/2x có giá trị bằng 1 khi x bằng?

02/12/2020 577

Câu Hỏi:
Phân thức $\dfrac{{x}^{2}+1}{2x}$ có giá trị bằng 1 khi x bằng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Chọn đáp án A
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 11 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X