Để phân thức (x-1)/((x+1)(x-3)) có nghĩa thì x thỏa mãn điều kiện nào

02/12/2020 688

Câu Hỏi:
Để phân thức $\dfrac{x-1}{\left({x+1}\right)\left({x-3}\right)}$ có nghĩa thì x thỏa mãn điều kiện nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Chọn đáp án C
Trắc nghiệm toán đại số 8 chương 2 bài 1 câu 9 có đáp án

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X